Jedzeo.pl – Polityka Prywatności

Data ostatniej aktualizacji 25 maja 2018 roku

W naszej Polityce Prywatności oznaczają:

Administrator: Małgorzata Łozińska jedzeo.pl ul. Macieja Rataja 148, 61-695 Poznań NIP:972-114-67-96

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Restauracja:  niezależny od jedzeo.pl podmiot gospodarczy- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie umowy współpracy uzyskała możliwość zawierania umów z Zamawiającymi za pośrednictwem jedzeo.pl.

Zamawiający: osoba dokonująca zamówienia na stronie jedzeo.pl.

Zamówienie: oświadczenie woli o chęci złożenia zamówienia w Restauracji, które po uzyskaniu akceptacji ze strony Restauracji ulega wykonaniu.

1.       Kim jesteśmy?

Jesteśmy poznańskim portalem pośredniczącym w zamawianiu jedzenie przez Internet.

2.       Jakie dane zbieramy na Twój temat?

Podczas rejestracji, która jest dobrowolna i nie jest wymagana by złożyć zamówienie na stronie jedzeo.pl gromadzimy następujące dane – imię, nazwisko, płeć, numer telefonu, datę urodzenia, email oraz adres dostawy. W przypadku składania zamówienia bez rejestracji gromadzimy następujące dane:  imię, nazwisko, numer telefonu, zamówienie, email i adres dostawy- dane niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz potwierdzenia jego otrzymania.

3.       Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa najmłodszych?

Nasze Usługi nie są skierowane do osób poniżej 16 roku życia i świadomie nie pozyskujemy żadnych informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

4.       Dlaczego przetwarzamy dane na Twój temat?

o   Zbierane dane są niezbędne do zrealizowania zamówienia,

o   Zbierane dane są niezbędne do działań ulepszających nasze usługi.

5.       Twoje prawa?

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują prawa opisane w poniższej tabeli, oraz dalszych postanowieniach niniejszej Polityki.

o   Prawo dostępu do danych-Art. 15 RODO. Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

o   Prawo do sprostowania i uzupełnienia- Art. 16 RODO. Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

o   Prawo do usunięcia- Art. 17 RODO. Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.

o   Prawo do ograniczenia przetwarzania- Art. 18 RODO. Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

o   Prawo do przenoszenia danych- Art. 20 RODO. Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora.

o   Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Klienta na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych/

Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

 

6.       Komunikacja

Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email, SMS. Komunikować będziemy się celem potwierdzenia zamówienia, ocenienie zamówienia oraz poinformowania o promocji. Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z otrzymywanej komunikacji marketingowej- wysyłając maila na adres biuro@jedzeo.pl

7.       Komu udostępnimy Twoje dane?

Twoje dane będą przekazywane Restauracji celem realizacji zamówienia. Dane przekazywane restauracji celem realizacji zamówienia to imię i nazwisko, numer telefonu, zamówienie oraz adres dostawy.

Pozostałe dane zachowujemy dla siebie i nikomu więcej ich nie przekazujemy i nie udostępniamy (za wyjątkiem Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych).

 

8.       Gdzie przechowujemy Twoje dane i jak są chronione?

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach na terenie Polski. Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

9.       Dane kontaktowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw zachęcamy do kontaktu

Adres:

ul. Macieja Rataja 148,

61-695 Poznań

email:

biuro@jedzeo.pl