Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu jedzeo.pl

 

I. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

USŁUGODAWCA- Jedzeo.pl Małgorzata Łozińska ul. Macieja Rataja 148, 61-695 Poznań, NIP: 9721146796, email: biuro@jedzeo.pl.

JEDZEO.PL- prowadzony przez Jedzeo.pl Małgorzata Łozińska serwis umożliwiający zamawianie posiłków on- line utrzymywany przez Firmę w domenie Jedzeo.pl.

UŻYTKOWNIK- osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 15 lat, a w przypadku zamawiania produktów, co do których konieczne jest posiadanie 18 lat osoba taka musi spełniać wymóg pełnoletniości.

TOWAR- artykuł spożywczy będący przedmiotem zamówienia składanego przez Użytkownika. 

SYSTEM PŁATNOŚCI- płatność elektroniczna PayU

RESTAURACJA- restauracje współpracujące z usługodawcą na mocy umowy o współpracy.

PRODUKT- dania i napoje oferowane przez Restaurację.

PŁATNOŚCI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ- wybrany przez Usługodawcę system płatności payU, umożliwiający Użytkownikowi zapłacenie drogą elektroniczną.

PLIKI COOKIE- niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer i zapisywana po stronie użytkownika w pliku cookie na dysku twardym Użytkownika. Informacja tekstowa może być przeczytana przez serwer serwisu, który go utworzył, jak i przez inne serwery i innych użytkowników Internetu.

REGULAMIN- niniejszy Regulamin Jedzeo.pl.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.

3. Podane ceny są cenami brutto.

4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin na stronie jedzeo.pl w zakładce „Regulamin” lub na żądanie Użytkownika.

5. Dokonanie zamówienia przez Użytkownika nie wymaga rejestracji.

6. Produkt zamówiony przez Użytkownika ze względu na jego charakter nie podlega zwrotowi zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 ze zm.).

 

III. Dokonanie zamówienia

7. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dokonanie zamówienia Produktów.

8. Stronami umowy o dostawę Produktów są: Użytkownik oraz wybrana przez niego Restauracja.

9. W razie wybrania opcji płatności elektronicznych zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Usługodawca informuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie. W takiej sytuacji Użytkownik zachowuje możliwość dokończenia zamówienia poprzez wybór innej formy płatności. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku realizacji zamówienia przez Restaurację, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę drogą mailową pod adresem biuro@jedzeo.pl .

10. Usługodawca przekazuje niezwłocznie zamówienie Użytkownika wybranej Restauracji. Użytkownik jest powiadamiany o przyjęciu zamówieniu do realizacji przez Restaurację wiadomością tekstową sms.

11. W wiadomości tekstowej sms jest zawarty czas dostawy oraz numer telefonu do Restauracji w której dokonał zamówienia Użytkownik.

12. Anulowanie zamówionego Produktu przez Użytkownika jest możliwe tylko telefonicznie w Restauracji w której Użytkownik dokonał zamówienia.

13. W razie złożenia przez Użytkownika zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Usługodawca ma prawo do usunięcia opinii wystawionej przez takiego Użytkownika oraz do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania.

IV. Płatności

14. Użytkownik może dokonać opłaty za zamówione Produkty za pomocą gotówki, karty kredytowej lub od 1 września 2013 r. systemem płatności PayU.

15. W przypadku wybrania systemu płatności PayU:

a.  płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania;

b.  usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności;

c.  po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku;

d.  w celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

16. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Systemu Płatności.

17. Płatność gotówką jest realizowana do rąk osoby odpowiedzialnej za dostarczenie Produktu z Restauracji do Użytkownika.

18. W razie braku możliwości pozytywnego przekazania zamówienia przez Usługodawcę do Restauracji, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niewykonaniu zamówienia oraz 14 dni roboczych w razie płatności kartą kredytową. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty.

 

V. Dostawa 

19. Restauracja jest odpowiedzialna za realizowanie zamówienia lub poinformowanie go o przedłużającym się czasie dostawy.

 

VI. Reklamacja

20. Użytkownik ma prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

21. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Usługodawca.

22. Reklamacja złożona Usługodawcy, a dotycząca Usług powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. Imię i nazwisko;
  2. Numer zamówienia;
  3. Datę zamówienia;
  4. Nazwę Partnera, u którego było dokonane zamówienie;
  5. Przedmiot reklamacji;
  6. Okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

20. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@jedzeo.pl wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”.

21. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 

VII. Polityka prywatności

22. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem.

23. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

24. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim z wyjątkiem Restauracji, do której Użytkownik kieruje swoje zamówienie – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia Użytkownika.